Fairy Corner > Sản phẩm > Vật Liệu Trang Trí > Giấy Nền > Giấy Bo > Ruột sổ album 23×23, giấy kraft trơn