Fairy Corner > Sản phẩm > Vật Liệu Trang Trí > Bộ Giấy > The Notebook (Bộ 6 giấy kèm sticker/hình dán)