Fairy Corner > Sản phẩm > Thiệp > Thiệp cảm ơn - xin lỗi > I am really…sorry (thiệp xin lỗi mẫu 2)