Fairy Corner > Sản phẩm > Thiệp > Thiệp cảm ơn - xin lỗi > I am sorry (Thiệp xin lỗi mẫu 1)