Fairy Corner > Sản phẩm > Thiệp > Thiệp cảm ơn - xin lỗi > Merci (thiệp cảm ơn mẫu 2)