Fairy Corner > Sản phẩm > Vật Liệu Trang Trí > Blank (sản phẩm trơn) > Hiệu ứng > Slide and Stand (Hiệu ứng/Thiệp trơn)