Fairy Corner > Sản phẩm > Thiệp > Thiệp 20/11 (Nhà giáo) > Thiệp cho ngày 20/11_Thầy Ơii you’re number ONE