Fairy Corner > Sản phẩm > Thiệp > Thiệp 20/11 (Nhà giáo) > Happy Teacher’s Day (thiệp 20/11)